هیئت رئیسه و مسئولین کارگروه ها

ریاست استان : جناب آقای مصطفی قامتی

نائب رئیس استان : سرکار خانم منشی

دبیر استان : جناب آقای مهدی مهدوی