اجرای ششمین اردوی تیم منتخب استان

اجرای ششمین اردوی تیم منتخب استان توسط کارگروه هیمالیانوردی در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ۹۷
در تاریخ بیست و یکم اردی بهشت ماه نود و هفت
با حضور و همراهی بانوان شبناز خادم، مهتاب راستی و آقایان داوود خوشخو و حسین شریفی
در منطقه ی علی آباد منجیل