اجرای پیمایش خط الراس گیلان ، مازندران و قزوین توسط کوهنوردان گیلانی در ۳ روز