هشدار وقوع بهمن در مناطق کوهستانی ایران

🔴🔴🔴❄️❄️❄️هشدار وقوع بهمن

✅با توجه به بارش گسترده برف طی موج پیش رو، خطر وقوع در مناطق مستعد وجود دارد.

🙏🙏🙏لطفاً، راحت نمی ریم…!!!!

🌪☁️❄️🌩☀️کانال هواشناسی کوهستان☀️🌩❄️☁️🌪