پيش بيني شرايط جوي مناطق كوهستاني ايران (روزهاي پنجشنبه و جمعه، ١٤ و ١٥ بهمن ١٤٠٠)

پيش بيني شرايط جوي مناطق كوهستاني ايران(روزهاي پنجشنبه و جمعه، ١٤ و ١٥ بهمن ١٤٠٠)
فعاليت سامانه بارشي طي جمعه براي نيمه غربي و شمالي كشور
 
طي روز پنجشنبه، وزش باد شديد مهمترين پديده جوي در ارتفاعات و مناطق كوهستاني كشور بويژه ارتفاعات شمالغرب و ارتفاعات البرز است كه  در مناطق پوشيده از برف منجر به كولاك و كاهش ديد و افت دمايي مي شود.
طي روز جمعه سامانه بارشي از غرب به كشور نفوذ مي كند بتدريج افزايش ابر، وزش باد شديد، بارش برف از ارتفاعات شمالغرب آغاز و بتدريج به زاگرس مركزي و شمالي، زنجان، قزوين،  ارتفاعات همدان و مركزي، ارتفاعات البرز غربي و مركزي گسترش مي يابد.
بنابراين در مناطق مذكور كولاك برف، احتمال بهمن پيش بيني مي شود.
 
ارتفاعات شمال تهران:
پنجشنبه:  آسماني آفتابي، وزش باد شديد و در مناطق پوشيده از برف، كولاك سطحي و كاهش ديد بهمراه دارد.
جمعه: افزايش ابر و مه آلودگي، وزش باد شديد تا خيلي شديد و بتدريج بارش برف ( بويژه ساعات بعدازظهر و شب از شدت بيشتري برخوردار است) پيش بيني مي شود. 
كولاك برف، سرمازدگي و احتمال بهمن از مخاطره هاي مورد انتظار طي روز جمعه مي باشد.
 
مناطق كوهستاني شمال شرق و شرق ایران
طی روز چهارشنبه تا جمعه جوی نسبتا پایدار در ارتفاعات شمال شرق (کپه داغ، آلاداغ، هزارمسجد و بینالود) و نيمه شرقي كشور، پیش بینی می شود آسمان در اغلب ساعات صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد ( موقتي شديد) مورد انتظار است.
 
 منبع: استنتاج شده از هشدارهای صادره سازمان هواشناسی کشور توسط بخش هواشناسی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی