🔴هشدار هواشناسي براي شرايط جوي مناطق كوهستاني گيلان

☑️طي روز پنجشنبه براي ارتفاعات گيلان آسماني نيمه ابري همراه با وزش باد(گاهي شديد) و رگبارهاي پراكنده و احتمال رعدوبرق پيش بيني مي شود.
☑️روز جمعه با فعاليت سامانه بارشي، دراكثر مناطق كوهستاني گيلان آسمان ابري و مه آلود، همراه با بارش و وزش باد(گاهي شديد) و احتمال رعدوبرق مورد انتظار است.
☑️با توجه به ماهيت رگباري بارش ها، شرايط براي افزايش دبي رودخانه ها و رانش و لغزش منطقه اي طي روز جمعه وجود دارد.
☑️اصابت صاعقه و بارش تگرگ از مخاطره هاي مورد انتظار طي روزهاي مذكور است.
☑️در شرايط مه آلودگي، كاهش ديد افقي و عمودي مي تواند موجب انحراف از مسيرهاي پيمايش شود.

استنتاج شده از پيش بيني هاي سازمان هواشناسي كشور در بخش هواشناسي فدراسيون كوهنوردي و صعودهای ورزشی