مربیان و داوران

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان دورهتاریخ دورهتاریخ باز آموزیتاریخ اعتبارنتیجهمویایل
1جعفر غلامینمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1391/06/101398/06/271401/06/27مدرس کارآموزی9119322678
2حسن شکوریمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1392/06/221396/07/191401/07/30مدرس کارآموزی9113356210
3داود نیک سرشت صومعه سراییمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1397/05/079111823390
4ربابه داشادمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1391/06/171398/06/271401/06/27مدرس کارآموزی9113486192
5زهرا خادمیمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1396/07/241398/08/021401/08/02مدرس کارآموزی9389700221
6ستاره بنا متجددامروزمربیگری درجه 3 کوه پیمایی9113370412
7سعید ملکیمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1393/08/191395/09/041401/07/30مدرس کارآموزی9113476269
8سید علی فیاضیمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1380/04/099365934662
9سید عماد روحانیمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1398/08/161398/08/161401/07/30مدرس کارآموزی9113446624
10سید هادی سید جوادیمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1397/05/071398/06/271401/06/27مدرس کارآموزی9111852150
11کامران کریمی شادمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1394/08/201397/08/30مدرس کارآموزی9116030913
12مجید درودگرمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1401/07/30مدرس کارآموزی9121902326
13محمد رضا شیریمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1387/04/151398/06/271401/06/27مدرس کارآموزی9113335449
14محمد سروشمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1393/08/191396/07/191401/07/30مدرس کارآموزی9113318385
15مسعود نطاق بافکرمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1397/05/071398/07/041401/07/04مدرس کارآموزی9111831639
16مصطفی قامتی مقدم فومنیمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1391/06/101398/06/271401/06/27مدرس کارآموزی9118165505
17یوسف ستوده کوزه گرانیمربیگری درجه 3 کوه پیمایی1387/07/111393/09/121396/08/30مدرس کارآموزی9113372214
1حسن عظیمی تیلمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1398/06/079184666525
2ستاره بنا متجددامروزمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1384/06/149113370412
3شهرام فرهنگیمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1394/06/309111830843
4علیرضا صدریمربیگری درجه 3 سنگ نوردی9112339785
5محمود داوریمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1398/06/0709115457528-09111308984
6مریم پورکریمی نژاد جلالیمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1379/05/229113328929
7مسعود نطاق بافکرمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1397/06/051398/07/171401/07/17مدرس کارآموزی9111831639
8مهتاب راستی ماسولهمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1392/11/061398/07/251401/07/25مدرس کارآموزی9112384427
9مهران نجفی اصلی پاشاکیمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1398/06/079113318873
10میثم شاه بیگی رودپشتیمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1384/02/051394/05/281397/08/30مربی کارآموزی
11میلاد نوروزی بلاغیمربیگری درجه 3 سنگ نوردی1384/04/051394/05/281397/08/30مدرس کارآموزی9111321606
1مجید درودگرمربیگری درجه 2 سنگ نوردی1387/07/151398/07/181401/07/18مدرس پیشرفته9121902326
1داود نیک سرشت صومعه سراییمربیگری درجه 3 یخ و برف1397/05/281399/03/241402/03/23مربی کارآموزی9111823390
2سعید ملکیمربیگری درجه 3 یخ و برف1396/02/131399/02/14مدرس کارآموزی9113476269
3سیده فاطمه شفیقیمربیگری درجه 3 یخ و برف1400/01/161399/03/241402/03/23مدرس کارآموزی9351304309
4علی اکبر کفایتی میشامندانیمربیگری درجه 3 یخ و برف1381/03/121392/02/101397/04/31مربی کارآموزی9111387137
5علیرضا صدریمربیگری درجه 3 یخ و برف9112339785
6کامران کریمی شادمربیگری درجه 3 یخ و برف1393/10/211396/02/131399/02/14مدرس کارآموزی9116030913
1مجید درودگرمربیگری درجه 2 یخ و برف1389/04/011398/02/191401/02/19مردود9121902326
1علی اکبر کفایتی میشامندانیمربیگری درجه 3 غارنوردی1380/06/269111387137
2علیرضا صدریمربیگری درجه 3 غارنوردی9112339785
1جعفر غلامینمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9119322678
2حسن شکوریمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113356210
3داود نیک سرشت صومعه سراییمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9111823390
4ربابه داشادمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113486192
5زهرا خادمیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9389700221
6ستاره بنا متجددامروزمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113370412
7سعید ملکیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113476269
8سید علی فیاضیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9365934662
9سید عماد روحانیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113446624
10سید هادی سید جوادیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9111852150
11شهرام فرهنگیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9111830843
12علی اکبر کفایتی میشامندانیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9111387137
13علیرضا صدریمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9112339785
14کامران کریمی شادمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9116030913
15مجید درودگرمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9121902326
16محمد رضا شیریمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113335449
17محمد سروشمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113318385
18مریم پورکریمی نژاد جلالیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113328929
19مسعود نطاق بافکرمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9111831639
20مصطفی قامتی مقدم فومنیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9118165505
21مهتاب راستی ماسولهمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9112384427
22میثم شاه بیگی رودپشتیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی
23میلاد نوروزی بلاغیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9111321606
24یوسف ستوده کوزه گرانیمدرسی کارگاه آموزشی کوه‌ پیمایی همگانی1400/12/29مدرس کارآموزی9113372214
1علیرضا صدریمربیگری درجه 2 کوه پیمایی9112339785
1مسعود حمیدیمربیگری درجه 2 غارنوردی1392/04/119113321710
1علی اکبر کفایتی میشامندانیمربیگری درجه 2 صعودهای ورزشی1383/01/151398/05/011401/05/31مربی پیشرفته9111387137
1 آمنه مهدی زاده هنده خالهمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1397/08/111398/05/251401/05/25مربی پیشرفته9117075670
2ستاره بنا متجددامروزمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1398/05/251401/05/25مربی پیشرفته9113370412
3سینا رستمی طالمیمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1395/06/041398/06/31مربی کارآموزی9119307059
4شب ناز خادممربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1390/02/281398/05/251401/05/25مربی پیشرفته9117075976
5شکوفه امیرسلیمانیمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1397/08/111401/06/01مربی پیشرفته9386627609
6محمد خوش خوگیلوائیمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1395/06/041398/06/31مدرس کارآموزی9113308809
7محمد موسیقیمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1396/05/301398/05/241401/05/24مربی پیشرفته9117579243
8مهتاب راستی ماسولهمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1398/05/251401/05/25مربی پیشرفته9112384427
9مهراد مسلممربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1396/05/301398/05/241401/05/24مربی پیشرفته9120347465
10میلاد نوروزی بلاغیمربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی1395/06/041396/06/31مربی کارآموزی9111321606
1شکوفه امیرسلیمانیطراحی درجه 3 صعودهای ورزشی1397/07/109386627609
2محمد موسیقیطراحی درجه 3 صعودهای ورزشی1397/07/109117579243
1سعید ملکیمدرسی GPS1395/08/061395/08/061398/08/11مدرس پیشرفته9113476269
1الناز بخشپور مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما1398/05/101401/05/26مدرس پیشرفته9112323168
2سعید ملکی مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما1393/07/031399/07/30مدرس کارآموزی9113476269
3منیره شجری کهن مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما1394/03/071397/06/30مردود9116040017
4نائف وثوقی مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما1397/04/191397/04/191397/04/19مردود9112446292
1سید عماد روحانیمدرسی مقدماتی پزشکی کوهستان1400/12/29مدرس کارآموزی9113446624
2مسعود حمیدیمدرسی مقدماتی پزشکی کوهستان1400/12/29مدرس کارآموزی9113321710
1زهرا جنسیمدرسی حفظ محیط کوهستان1394/09/251402/12/25مدرس پیشرفته9112339264
2علی اصغر سلیمانی طامهمدرسی حفظ محیط کوهستان1394/09/251402/12/25مدرس پیشرفته09194997490 -09124341753
3فریبرز صیاد اوغلیمدرسی حفظ محیط کوهستان1394/09/251402/12/25مدرس پیشرفته9111811590
1سمانه نگاهمدرسی هواشناسی کوهستان1398/08/061402/06/27مدرس کارآموزی9111434145
2نیما فریدمجتهدیمدرسی هواشناسی کوهستان1394/02/101402/06/27مدرس کارآموزی9113432458
1علی اکبر کفایتی میشامندانیمدرسی غار پیمایی1395/01/271395/01/271398/02/31مدرس کارآموزی9111387137
2مسعود حمیدیمدرسی غار پیمایی1395/01/271395/01/271398/02/31مدرس کارآموزی9113321710
1مجید درودگرمدرسی جستجو در کوهستان1394/12/191398/09/29مدرس کارآموزی9121902326
1مجید درودگرمدرسی نجات فنی1394/12/191398/09/29مدرس پیشرفته9121902326